Follow us:

Tel: +39 030 9913415
Mail: info@spazio-verde.com - lorospazioverde

音乐
光的研究有助于创造一个优美的环境,音乐广播系统可以带给绿色地区感官层面重大的影响和乐趣。该科技可以获得高品质的声音,完美的融入绿色空间的结构。该系统可结合家庭化自动方案。
 
10621
20-001
20-002
20-003
20-004
20-005
20-006
20-007
20-008
20-009
20-010
20-011
20-012
20-013
20-014
20-015
20-016
20-017
20-018
20-019