Follow us:

Tel: +39 030 9913415
Mail: info@spazio-verde.com - lorospazioverde

意大利式花园
意大利式花园(或正规花园)的风格基础是对称,空间几何细分与建立自然顺序的原则。意大利式花园影响了园艺历史,导致了法式与英式花园的诞生。绿色空间通过了高超的能力与对于植物与技巧的伟大知识重建了这个风格的和谐。
 
10535
06-001
06-002
06-003
06-004
06-005
06-006
06-007
06-008
06-009
06-010
06-011
06-012
06-013
06-014
06-015
06-016
06-017
06-018
06-019
06-020
06-021
06-022
06-023
06-024
06-025
06-026
06-027
06-028
06-029
06-030
06-031
06-032
06-033
06-034